Användarvillkor

Automäklarna24 AB

  1. Så fungerar (www.automaklarna.se)

Vår tjänst finns på webbplatsen https://automaklarna.se/, nedan kallad ”vår tjänst”, ägs och drivs av Automäklarna24 AB med org.nr 559204-7947, nedan kallade ”vi” eller ”oss”. Vår tjänst är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”användare”) att hitta fordon utifrån sina individuella preferenser. För våra användare tillämpar vi konkurrenskraftiga priser som gäller för användning av vår tjänst och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via vår tjänst. Detta under förutsättning att användaren inte har ingått ett legalt bindande kontrakt. Det vill säga, användaren är inte skyldig att erlägga vid var tid gällande förmedlingsavgift till dess att ett fullbordat fordonsköp skett genom via vår förmedling.

När en användare lägger in en förfrågan på vår tjänst så åtar vi oss att hitta lämpligt fordon. Vår tjänst garanterar att enbart vi har möjlighet att besvara förfrågan. När användaren accepterat vår offert och uppdragsavtal har undertecknats med oss är det upp till användaren och eventuell säljare att gå vidare i sina respektive mellanhavanden utan att vi ansvarar för den fortsatta processen.

  1. Försäljning

Det är inte vi som tillhandahåller försäljning av fordon utan vi sätter kunden i kontakt med lämplig säljare.

  1. Vår tjänsts ansvarsfrihet

Vår tjänst är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och säljare. Det innebär att vår tjänst inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare och säljare, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

Användaren har ingen rätt att kräva vår tjänst på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till vår tjänst, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från vår tjänst.

  1. Information på vår tjänst

Vår tjänst arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på vår tjänst är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på vår tjänst i de fall det förekommer material på vår tjänst som inte är korrekt.

  1. Befriande omständigheter

Vår tjänst är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

  1. Ändringar

Vår tjänst har rätt att utan förvarning ändra dessa användarvillkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa användarvillkor.

  1. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.